VI. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi

Bir önceki Ulusal YBZirvesi için: berkanaslan.com/v-ulusal-yonetim-bilisim-zirvesi

Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi, her yıl farklı bir Üniversite’nin Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilir. Yönetim Bilişim Zirvesi, sektördeki Bilişimciler ve Girişimciler arasındaki etkileşimi ve iletişimi arttırarak onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, ülkenin bilişim alanındaki yönelimlerini belirlemek ve bu alanda gelişimine destek vermek amacıyla düzenlenen mesleki ve sosyal zirvedir. 6. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi, 13- 14 Nisan 2019 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Zirveye 40 farklı Üniversite’den gençlerin yanı sıra sektör temsilcileri ve akademisyenleri katılacaktır.

KONUŞMACILAR

Konuşmacılar listesine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ADRES

Yeditepe Üniversitesi İnönü Mahallesi Kayışdağı Cd. 326A 34755
Ataşehir/İstanbul Türkiye

TARİH

13-14 Nisan 2019

 

Bilimsel Araştırma Metotları

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Araştırma, problemlere güvenilir çözümler amacı ile planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi (analizi) yorumlayarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.

ARAŞTIRMA TÜRLERİ

 1. Temel Uygulamalı Araştırmalar
  Araştırma türleri genel olarak “Temel” ve “Uygulamalı” olarak ikiye ayrılabilir. Temel araştırmalar, var olan bilgiye yenilerini katmayı amaçlar. Temel araştırmalar ile değişik düzeylerde bilgi üretebilmektedir.
  Bu tip araştırmalarda 4 düzey vardır.

  1. Adımlama Düzeyi
  2. Ayrıntı Saptama Düzeyi
  3. Neden-Sonuç İlişkisi Saptama Düzeyi
  4. Kuram Geliştirme Düzeyi
 2. Amaçlarına Göre Araştırmalar
  Amacına uygun olarak araştırma değişkenleri ve bunlar arasındaki ilişkileri belirleyen bir modele sahiptir. Bu anlamda üç tip araştırma modeli vardır:

  1. Bilgi Edinmeyi ve Keşfetmeyi Amaçlayan Araştırma Modeli
   Problemin teşhis edilmesi, problemin formüle edilmesi ve hipotezlerin geliştirilmesi amaçlarını kapsar.
  2. Tanımlayıcı Araştırma Modeli
   İnceleme konusu olan olayın değişkenlerini ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamak ve bu tanımlamaya dayanarak geleceğe dönük tahminler yapabilme modelidir. Bu tip araştırmalarda aşağıdaki kaynaklardan bilgi sağlanır:
 • Benzetim yoluyla bilgi sağlama
 • İkincil kaynaklardan bilgi sağlama
 • Anket yöntemiyle bilgi sağlama
 • Gözlem yoluyla bilgi sağlama
 1. Neden-Sonuç İlişkisini Araştıran Araştırma Modeli
  Problemle ilgili neden-sonuç ilişkilerini saptamayı amaçlayan araştırma modeli. Neden-Sonuç ilişki tipleri şunlardır:
 • Kesin veya Deterministik Neden-Sonuç İlişkisi
 • Olasılıklı Neden-Sonuç İlişkisi

BİR ARAŞTIRMADA GEÇERSİZLİK KAYNAKLARI

Bir araştırmanın geçerliliği ancak o araştırma geçersizlik kaynaklarından arındırıldığı ölçüde etkili olacaktır. En yaygın kullanılan sınıflamaya göre bir araştırmada 5 grup etken bulunabilir:

 1. Geçmişin Etkisi
 2. Olgunlaşma Etkisi
 3. Test Etkisi
 4. Araç Etkisi
 5. Seçim Etkisi

ARAŞTIRMA TASARIMI

Araştırma tasarımı, bir araştırmanın düşünce aşamasından sonuç aşamasına kadar geçen tüm çalışma süreci içerisinde bulunması gereken özelliklerdir. Araştırma planının yazılı dökümüne araştırma önerisi denir. Proje önerisinde bulunması gereken önemli özellikler şunlardır:

 1. Araştırmanın adı
 2. Konusu
 3. Amacı
 4. Önemi
 5. Yöntemi
 6. Zamanlaması
 7. Bütçesi
 8. Çalışma planı
 9. Kaynakça
 10. Ekleri

ARAŞTIRMA SÜRECİ

Araştırmanın gerçekleşmesinde birbirini izleyen aşamalar dizisidir.

Araştırma Konusunun Seçimi ve Özellikleri

 • Çözülebilirlik
 • Önemlilik
 • Yenilik
 • Yerleşik Etik

PROBLEMİN TANIMI

Problemin tanımındaki olaylar aslında değişkenden başka bir şey değildir. Bu aşamada, problemi etkilediği düşünülen önemli değişkenler tanımlanır.

Değişken: Değişebilen, en az iki değer alabilen büyüklüktür. Araştırmacı bu kavrama ifade etmek istediği şeye göre çeşitli semboller, değerler verebilir.
Örneğin, (E) Erkek – (K) Kadın gibi.

Bağımlı Değişken: Bağımsız değişkenlerden etkilenen değişkenlerdir.
Örneğin, “Tüketicinin satın alma davranışı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan bir çalışma.”

Araştırmacı bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini önlemek için kontrol değişkenlerini sabit tutmalıdır.

İLGİLİ KAYNAKLARIN TARANMASI

ARAŞTIRMA HİPOTEZLERNİN KURULMASI

Kaynak taraması ve ön bilgilerin elde edilmesinden sonra araştırma konusu ile ilgili hipotezlerin kurulmasına geçilebilir

Hipotez: Araştırmada olaylar ya da değişkenler arasında var olduğu söylenen ilişkiye hipotez denir.

İki çeşit hipotez vardır:
1. Araştırma Hipotezi (H1)
2. Sıfır Hipotezi (İstatistiksel Hipotez (H0)

ARAŞTIRMA PLANININ YAPILMASI

VERİLERİN TOPLANMASI

VERİLERİN ANALİZİ, BULGULARIN YORUMU VE GENEL SONUÇ

 

VERİ TOPLAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

 1. Anket Yöntemi
  Araştırılacak konu ile ilgili soruların yer aldığı soru kağıdıdır.

-Ne isteniyor?
-Her soruda hangi kelime takımları kullanılıyor?
-Hangi soru planı araştırmanın amacına en iyi hizmet edecek?

 1. Gözlem Yöntemiyle Bilgi Toplama
  Bu yöntemde olaylar hiçbir etkide bulunulmadan gözlenir.
 2. Deney Yöntemi
  Özelikle neden-sonuç ilişkisini saptamak amacıyla işletme araştırmalarında deneylerden yararlanılabilir.

Veri Toplama Araçları: Bir araştırmacı araştırma tasarımında hangi yöntemin amaçlarına uygun düştüğünü saptamakla kalmaz aynı zamanda bu tekniğin nasıl kullanılacağına da karar vermek zorundadır. Bir araştırmada, veri toplama yöntemi olarak anket tekniği seçildiğinde aşağıdaki uygulama biçimleri söz konusudur.

 1. Grup Tipi Anket
 2. Kişisel Görüşme (Yüz yüze mülakat)
 3. Telefonla görüşme
 4. Posta Aracılığıyla Bilgi Elde Etme

ÖLÇME VE ÖLÇEKLEME

Ölçme: En genel anlamda ölçme “nesne ve olaylara, bazı kurallarla uygun olarak sayılar vermektir.”

Ölçümden önce ölçülecek kavramı iyi belirlemek gerekir. Yaş, cinsiyet ve çocuk sayısı somut kavramlardır, tanımlamada ve ölçümünde çok az problem yaratır. Sadakat, güç, işe bağlılık gibi diğer bireysel özelliklerin tanımında ve ölçümünde daha büyük güçlükler vardır.

ÖLÇEK TİPLERİ

NOMİNAL ÖLÇEK

En basit ölçek tipidir. Nesnelerin kimliğini veya sınıfını belirlemek amacıyla, nesnelere atanan harfler ve sayılardır.
Örneğin; Mesleklerin gruplandırılması nominal ölçekle yapılabilir.

ORDİNAL ÖLÇEK (Sıra Ölçeği)

Aynılık farklılık, büyüklük küçüklük, öncelik sonralık vs. gibi verilerin sıralarını ölçmek amacıyla kullanılır.
Örneğin; “iyi” çok kötü” gibi ölçekler ordinal ölçeklemeye girer.

ARALIK (INTERVAL) ÖLÇEĞİ

Aynılık farklılık, sıra ve veriler arasındaki uzaklığı belirleyebildiği gibi verilerle toplama çıkarma yapmaya imkan veren bir ölçektir.

ORAN ÖLÇEĞİ

Başlangıç noktası ile ölçü birimi sabittir. Sıfır, ölçekteki bir noktadır ve verilen niteliğin yokluğunu ifade ederi.

Yukarıdaki dört ölçek ile ölçülmüş verilerin istatistiksel analizinde kullanılan tanımlatıcı teknikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ölçmeyi gerçekleştirmek için uygun bir ölçüm aracının bulunması gerekir. Bir ölçüm aracının bulunmasında ve değerlendirilmesindeki temel ilkeler şunlardır:

 1. Tek Boyutluluk
 2. Doğrusallık ve Eşit Aralıklar

Güvenilirlik: Ölçülerin hatadan bağımsız kalma derecesi

Yapılan bir ölçmede üç tür güvenlirlik ölçütü aranabilir. Bunlar

 1. Zamana göre değişmezlik
 2. Bağımsız gözlemciler arası uyum
 3. İç tutarlılık

Duyarlılık: Bir ölçeğin duyarlığı önemli bir ölçüm kavramıdır, özellikle tutumlardaki ve diğer hipotetik oluşumlardaki değişmeler söz konusu olduğu zaman duyarlık, bir aracın denekteki değişkenliği tam olarak ölçebilmesini ifade eder. Örneğin, ”katılıyorum, katılmıyorum” gibi ikili yanıtlar kategorisi, tutum değişmesini tam olarak ölçmez. ”Tamamen katılıyorum”, Kısmen katılıyorum”, ”kararsız’ gibi çok sayıda ifadeyi içeren ölçeklere ihtiyaç vardır.

Kategori ölçekleri Bazı dereceleme ölçekleri, katılıyorum- katılmıyorum gibi sadece iki yanıt kategorisine sahiptir.  Yanıt kategorileri artırılabilir.

”Amiriniz size ne sıklıkla saygılı ve arkadaşça davranır?”

 • Hiçbir zaman
 • Nadiren
 • Bazen
 • Sık sık
 • Çok sık

Tutum Ölçekleri (Attitude Rating Scales)

 • Tutumla ilgili çeşitli tanımlar vardır. Tutum, kişinin sosyal çevresinde ve yaşantısında yer alan belli olay ve olgular karşısında, geliştirdiği ve gerçekleştirdiği psikolojik örgütlenmenin, kişinin kendi davranışlarını etkileyen bölümüdür. Sosyologlara göre; ”Tutum, belli bir sosyal değer karşısında, bireyin olumlu ya da olumsuz bir tavır alma eğilimidir.”
 • Sosyal psikologlar tutumu, kişinin dünyasındaki bazı olgulara karşı güdüsel, duygusal, algısal ve duyuşsal süreçlerin dayanıklı, kararlı ve sürekli bir örgütlenmesidir, şeklinde tanımlamaktadır.
 • Tutumun üç bileşeni vardır. Duygusal bileşeni, bireyin bir objeye karşı genel duygularını ve heyecanını yansıtır. Örneğin, ”işimi seviyorum”. Bir ürün, bir kişi veya obje ile ilgili duygularımız genellikle birinin inançları veya kavramasına bağlıdır. Kavrama bileşeni, bir obje ile ilgili bilgi sahibi olma ve farkında olmayı ifade eder. İşinin iyi getirisi olan bir iş olması nedeniyle, bir bayan kendini çok mutlu hissedebilir. Üçüncü bileşen, davranış bileşenidir. Bu bileşen niyet ve davranışsal beklentileri dolayısıyla eyleme doğru bir eğilimi yansıtmaktadır.

Tutum Ölçmede Kullanılan Teknikler

Tutum Dereceleme (rating) Ölçekleri: İş araştırmalarında en yoğun kullanılan yöntemlerdir. En genel şekliyle tutum ölçekleme, bir ifadeye bireysel olarak katılma- katılmama veya tek bir soru için yanıt getirir. Örneğin seçimle ilgili bir kamuoyu yoklamasında, deneğe ”başkan yeniden seçimlere girsin mi girmesin mi?” ifadesine katılıp katılmadığı sorulabilir. Bu durum, deneği iki kategoriden birine koyar. Dezavantajlarına rağmen, az eğitimli insanlar için ve anket uzun olduğunda kullanılabilir. Job Descriptive Index ‘i (JDI), çok sayıda maddenin kontrol edilmesi amacıyla bazı tatmin boyutlarını ölçer; ödeme, promosyon, iş arkadaşları (co-workers), denetleme ve işin kalitesi  vb.

 

 

 

GÜNKAF’19 Kariyer Fuarı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülünde bölgedeki 8 üniversitenin ortaklığında Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Mart tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezinde GÜNKAF 2019 Kariyer Fuarı etkinliği gerçekleşecek.

Her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın yer alacağı bu kapsamlı fuarda öğrenciler hem firmalar ile birebir görüşme imkanı bulacak aynı zamanda kongre merkezinde bulunan 10 adet salonda etkinliğe katılan firmalar ve davetli konuşmacılar tarafından 100’e yakın eğitim ve etkinliğe katılabilecek.

Bu eğitimlerin yanında mezunlar ve mezun adayları için iş imkanı, öğrenimi devam eden öğrenciler için staj  imkanı bulabilecekleri bir ortam oluşturulacaktır.
Öğrenciler ve mezunlar GÜNKAF kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecektir.

Staj ve iş görüşmeleri için Öğrenciler ve mezunlar gunkaf.com/kayit linkinden CV lerini oluşturabileceklerdir. Bu CV’ler etkinlik öncesi firmalar ile paylaşılıp firmaların etkinlik günü adaylar ile mülakat görüşmeleri gerçekleştirmesi sağlanacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için    gunkaf.com

Pek bilinmeyen Spotify ipuçları

Spotify ile müzik dinliyorsanız muhtemelen bilmediğiniz veya farkında olmadığınız çok sayıda özelliğin olduğunu söyleyebilirim. Peki bu özellikler neler? Birkaç özelliği sizin için bir araya getirdim.

Haftalık Keşif çalma listesi ile her hafta 30 adet müziği dinleyin veya arşivleyin:

Dinlediğiniz müzik türlerine göre sürekli size müzik öneren ve sizin dinlediğiniz şarkıları bilen bir arkadaş arıyorsanız Haftalık Keşif tam da size göre. Spotify, Haftalık Keşif ile büyük bir sıçrama yaptı. Haftalık Keşif dinleme tercihlerinize uygun olarak her pazartesi günü otomatik olarak yeni müzikler göstermektedir. Bunun için hesabınıza giriş yapmanız veya herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor bile. Haftalık Keşif’in yaratıcısı Matthew Ogle bunun nasıl çalıştığını şöyle açıklıyor:

İlk olarak Spotify üzerinde dinlediğiniz tüm müziklere bakıyoruz, ancak son dinlediklerinize daha çok önem veriyoruz. Yani bizim için dün dinlediğiniz müzik, altı ay önce dinlediğiniz müzikten daha ilgi çekici. Aslında bu sistem diğer kullanıcıların çalma listelerindeki müzikler ile sizin dinlediğiniz müziklerin arasındaki ilişkilere bakıyor ve eksik olanları buluyor. Bu eksik olanlar arasında şimdiye kadar hiç duymadıklarınız veya çok fazla dinlemediğiniz müzikler yer almaktadır.

Geçmiş’i görüntüleyin ve kaçırdığınız müzikleri bulun.

Arkadaşlarınızın veya bir başkasının çalma listesinde mükemmel bir müzik dinlediğiniz ve daha sonra bulamadığınız zamanlar oldu mu? Eğer olduysa üzülmeyin. Bilgisayarınızda Spotify programını açın ve Çalma Sırası’nı açmak için sağ aşağıdaki üç çizgiye ya da daha doğrusu hamburger ikonuna tıklayın. Açılan ekranda sonra çalacak şarkılarınızı ve şimdiye kadar dinlemiş olduğunuz müzikleri görebileceksiniz. Geçmiş’te dinlediğiniz müzikleriniz hesabınızla senkronize olduğundan bilgisayarınızda, telefonunuzda, internet tarayıcınızda ve diğer bütün platformlarda Spotify ile daha önce dinlediğiniz müziklerinizi görebilirsiniz. Daha önce dinlediğiniz mükemmel bir müziği bulmakta zorlanıyorsanız Geçmiş’e bakmanızı öneriyoruz.

Spotify hesabınızı Shazam ile bağlayın.

Beğendiğiniz şarkının adını öğrenmek istediğiniz zaman, yardımına ihtiyaç duyduğunuz Shazam uygulamasını, Spotify hesabınız ile eşleştirebilirsiniz. Eşleştirme sonucunda, Shazamladığınız şarkıyı tek tıkla Spotify müzik listenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca Shazam, otomatik olarak “Shazam Şarkılarım” adında bir çalma listesi oluşturacaktır.

Hareketlerinizi gizlemek için Gizli Oturum’u etkinleştirin.

Müzik paylaşmayı seven biriyseniz Spotify mükemmel bir araç. Mesela takipçileriniz sizin hareketlerinizi görerek dinlemiş olduğunuz bir müziği onlar da dinleyebiliyorlar. Sizin takip ettiğiniz biri varsa masaüstü uygulamasında sağ taraftan takip ettiğiniz kişinin en son dinlediği müziği görebilirsiniz. Onlar da sizi takip ediyorlarsa onların ekranlarında da siz gözükeceksiniz. Spotify topluluğunda aktif biriyseniz ve geçici olarak kendizi gizlemek istiyorsanız tek yapmanız gereken Gizli Oturum başlatmak. Bunun için de Dosya menüsünden Gizli Oturum’a tıklamanız yeterli.

Ayrıca farklı tarzda dinlediğiniz şarkılarda, gizli oturumu kullanmanız, Spotify’ın Haftalık Keşif için size önereceği şarkıları daha doğru analiz etmesine olanak sağlayacaktır.

Spotify klavye kısayolları ile kontrolü kolaylaştırın.

İster Windows olsun ister Mac, bilgisayarınızda yüklü olan Spotify masaüstü uygulamasını kullanıyorsanız ve fareyi pek sık kullanmıyorsanız, uygulamayı klavyenizden kolaylıkla yönetebilirsiniz.

İşlevWindowsMac
Yeni çalma listesi oluşturCtrl-NCmd-N
KesCtrl-XCmd-X
KopyalaCtrl-CCmd-C
Kopyala (alternatif bağlantı)Ctrl-Alt-CCmd-Alt-C
YapıştırCtrl-VCmd-V
SilDelDel, Geri al (Backspace)
Tümünü seçCtrl-ACmd-A
Çal/duraklatBoşlukBoşluk
Sonraki parçaCtrl-SağCtrl-Cmd-Sağ
Önceki parçaCtrl-SolCtrl-Cmd-Sol
Sesi açCtrl-YukarıCmd-Yukarı
Sesi kısCtrl-AşağıCmd-Aşağı
SessizCtrl-Shift-AşağıCmd-Shift-Aşağı
Maksimum sesCtrl-Shift-YukarıCmd-Shift-Yukarı
Yardımı gösterF1Cmd-Shift-?
Filtre (Şarkılar ve Çalma Listelerinde)Ctrl-FCmd-F
Arama alanına odaklanCtrl-LCmd-Alt-F, Cmd-L
Geri gitAlt-SolCmd-Alt-Sol, Cmd-[
İlerleAlt-SağCmd-Alt-Sağ, Cmd-]
Seçili satırı çalEnterEnter
TercihlerCtrl-PCmd-,
Etkin kullanıcı oturumunu kapatCtrl-Shift-WCmd-Shift-W
ÇıkışAlt-F4Cmd-Q
Pencereyi gizleCmd-H
Diğer uygulamaların pencerelerini gizleCmd-Alt-H
Pencereyi kapatCmd-W
Pencereyi küçültCmd-M
Simge durumundan geri yükleCmd-Alt-1
Silinen bir çalma listesini geri getirin.

Bir çalma listesini yanlışlıkla sildiniz veya sildiğiniz bir çalma listesini geri getirmek istiyorsunuz. Sizce tamamen silindi mi? Hayır. Spotify silinen çalma listelerini bir süre saklıyor. Sildiğiniz çalma listesini geri getirmek için tarayıcınızdan Spotify hesabınıza giriş yapıp sol taraftaki seçeneklerden “Çalma listelerini geri getir” seçeneğini seçin ve geri getirmek istediğiniz çalma listesini bulup “Geri Yükle” butonuna tıklayın. Böylelikle sildiğiniz çalma listesi tüm uygulamalarınızda tekrar yerini alacaktır.

Çalma listesini sildikten hemen sonra geri almak isterseniz:
MAC için: CTRL+Z
Windows için: CTRL + Shift + Z
kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.

Uber yolculuğunuz sırasında Spotify müziğinizi dinleyin.

Kasım 2015 tarihinde,  Spotify ve Uber ekibi arasında yapılan anlaşma sonucunda, güvenilir ve ekonomik bir yolculuk yapmanın en iyi yolu olan Uber yolculuğunuz sırasında çalma listelerinizi otomobilin ses sisteminden duyabiliyorsunuz.

 

Google Maps’e AR Navigasyon özelliği geliyor

İlk olarak, 2018 yılının Ağustos ayında duyduğumuz Google Maps‘in artırılmış gerçeklik tabanlı navigasyon özelliği uzun süren bekleyişin ardından test edilme sürecine alındı. Google’ın Wall Street Journal ile paylaştığı bilgilere göre söz konusu özellik şu an test aşamasında.

Google’ın paylaştığı bilgilere göre kısa bir süre sonra kullanıma sunulacak olan AR Navigasyon, Google Maps yüklü telefonların arka kısmında bulunan kamera(lar) sayesinde kullanılabiliyor. Yürüme odaklı navigasyon çözümleri için kullanılması planlanan Google Maps‘in AR navigasyon özelliği, özellikle bulunduğu kenti yürüyerek gezmek isteyen kullanıcılar için oldukça başarılı bir alternatif olacak gibi görünüyor.

Şu an için test sürecinde olan Google Maps’in AR navigasyon özelliği, Google Maps’in yerel rehberleri tarafından test ediliyor. Oldukça basit bir kullanım mantığına sahip olan AR navigasyon özelliği, kamera üzerinde çıkan oklar sayesinde kullanıcısının nereye gideceğini tarif ediyor. Tabii ki bu özelliğin telefonunuzun pil ömrünü önemli ölçüde düşüreceğini de ekleyelim.